CLSO大百科

亲切、友好、有趣的娱乐资讯大百科~

用户工具

站点工具


侧边栏工具页面:
帮助页
模板页
工具页game:emulator

游戏模拟器

在PC或移动设备上运行特定平台游戏的模拟程序。

DOS

街机

Nintendo Switch(NS)

Nintendo WiiU

Nintendo Wii

Nintendo Game Cube(NGC)

Nintendo 64(N64)

Nintendo SFC\SNES

SNES9X - https://www.snes9x.com/downloads.php
bsnes
NeuSneM

Nintendo FC\NES

Nintendo 3DS

Nintendo DS(NDS)

Nintendo GBA\GBC\GB

Sony PSP

Sony PSV

模拟技术目前并不成熟
Vita3k - https://vita3k.org/index.html?lang=zh

Sony PS

Sony PS2

Sony PS3

模拟技术目前并不成熟,只能运行极少数游戏
RPCS3 - https://rpcs3.net/download

Xbox 360

模拟技术目前并不成熟,只能运行极少数游戏
Xenia - https://xenia.jp/download/

SEGA MD

Gens
Fusion
Megasis

SEGA SS

SEGA DC

SNK NGP

NeoPop

3DO

FreeDoRel

相关站点

评论

请输入您的评论:
G D T A K
 
game/emulator.txt · 最后更改: 2021/03/10 20:53 由 CLSO大百科