CLSO大百科

亲切、友好、有趣的娱乐资讯大百科~

用户工具

站点工具


game:kof_xiii

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
game:kof_xiii [2022/06/25 14:21]
CLSO大百科 已恢复为旧版 (2022/06/25 14:16)
game:kof_xiii [2022/06/25 14:22] (当前版本)
CLSO大百科 已恢复为旧版 (2022/01/04 08:45)
行 1: 行 1:
 {{tag> game}} {{tag> game}}
- 
-<​html>​ 
-<​style>​ 
-.page_head{ 
-  top:1px; left:0px; z-index:-1; 
-  background-repeat:​ no-repeat; 
-  background-size:​cover;​ 
-  width:100%; height:​274px;​ 
-  background-image:​url(https://​cdn2.steamgriddb.com/​file/​sgdb-cdn/​hero_thumb/​083e81455b9ce29d158420b35214c4df.jpg);​ 
-} 
-</​style>​ 
-<div class="​page_head"></​div>​ 
-</​html>​ 
  
 {{page>:​msg#​新建页面}} {{page>:​msg#​新建页面}}
行 37: 行 24:
  
 ====== 游戏介绍 ====== ====== 游戏介绍 ======
-todo+
  
 ====== 游戏系列 ====== ====== 游戏系列 ======
game/kof_xiii.txt · 最后更改: 2022/06/25 14:22 由 CLSO大百科