CLSO大百科

亲切、友好、有趣的娱乐资讯大百科~

用户工具

站点工具


game:飙酷车神2

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
game:飙酷车神2 [2021/02/07 22:19]
127.0.0.1 外部编辑
game:飙酷车神2 [2022/08/19 11:02] (当前版本)
CLSO大百科 [攻略指南]
行 1: 行 1:
 {{tag> game steam uplay}} {{tag> game steam uplay}}
  
-{{page>:msg#新建页面}}+{{page>​msg#​全程联网}}
  
 ====== 飙酷车神2 ====== ====== 飙酷车神2 ======
 <WRAP cover  400px> <WRAP cover  400px>
-<img src="​https://​s2.ax1x.com/2019/11/30/QEwYfP.jpg" title="​游戏封面"​ />+<img src="​https://​cdn2.steamgriddb.com/file/sgdb-cdn/grid/730bc22c85cdbea30b204fc322796739.png" title="​游戏封面"​ />
 游戏封面 游戏封面
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
行 13: 行 13:
  
 **游戏系列** [[飙酷车神]] **游戏系列** [[飙酷车神]]
-**游戏类型** {{tag<​动作 竞速 ​3D 开放世界 装备驱动 合作 全程联网 微交易}}+**游戏类型** {{tag<3D 动作 竞速 开放世界 装备驱动 合作 全程联网 微交易}}
 **游戏人数** {{tag<​互联网}} **游戏人数** {{tag<​互联网}}
 **游戏平台** :STEAM: :​UPLAY: ​ **游戏平台** :STEAM: :​UPLAY: ​
行 40: 行 40:
 [[https://​sites.google.com/​view/​the-crew-2-pro-settings-collec/​home|职业玩家调教(Google Docs)]] [[https://​sites.google.com/​view/​the-crew-2-pro-settings-collec/​home|职业玩家调教(Google Docs)]]
 [[https://​tieba.baidu.com/​p/​5761786072?​see_lz=1|全拍照任务]] [[https://​tieba.baidu.com/​p/​5761786072?​see_lz=1|全拍照任务]]
 +
 +**故事探索任务:** [[https://​space.bilibili.com/​211258693/​video]|B站 PPeeaach]] [[https://​space.bilibili.com/​32398120/​channel/​series|B站 nxy0623]] [[https://​space.bilibili.com/​272739737/​video|B站 lcashp]]
  
 ====== 游戏问答(FAQ) ====== ====== 游戏问答(FAQ) ======
game/飙酷车神2.1612707599.txt.gz · 最后更改: 2021/02/07 22:19 由 127.0.0.1